Wersja do druku

Opublikowano: 2009-04-10 08:58:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Nr postępowania 7/PN/2009 - Zakup materiałów kamiennych wraz z sukcesywnymi dostawami na drogi powiatowe powiatu buskiego w roku 2009.

Wynik postepowania:

   Busko-Zdrój, dnia 2009-04-10

 

Informacja o wyborze oferty

 

Numer postępowania: 7/PN/2009

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup materiałów kamiennych wraz z sukcesywnymi dostawami na drogi powiatowe powiatu buskiego w roku 2009

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1058).

4. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

31.03.2009 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

5. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA ORAZ UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Zadanie nr I/7/PN/2009 – Obwód Drogowy w Busku-Zdroju

EGM Sp. z o.o., ul. Ryglówka 5, 30-363 Kraków

Zakład Górniczy Kopalnia Wapieni „Wierzbica”

Wierzbica 37, 28-305 Sobków

z ceną brutto 150 907,90 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: komisja wybrała ofertę jako najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych– wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową brutto.

 

Zadanie nr II/7/PN/2009 – Obwód Drogowy w Stopnicy

EGM Sp. z o.o., ul. Ryglówka 5, 30-363 Kraków

Zakład Górniczy Kopalnia Wapieni „Wierzbica”

Wierzbica 37, 28-305 Sobków

z ceną brutto 49 085,48 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: komisja wybrała ofertę jako najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych– wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową brutto.

 

6. NAZWY (FIRMY), SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY NA NINIEJSZE ZAMÓWIENIE WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT ZAWIERAJĄCYM PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM:

 

Zadanie nr I/7/PN/2009 – Obwód Drogowy w Busku-Zdroju

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

OMEGA Spółka Cywilna

Ul. Gen. J. Hallera 2, 41-943 Piekary Śląskie

63,72

2

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna

Ul. Ściegiennego 5, 25-033 Kielce

80,24

3

„KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Łukasz Siadaczka, Piotr Mężyk

Ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

77,55

4

Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa

Stanisław Pietrzak

Ul. Kolejowa 30A, 21-470 Krzywda

81,41

5

EGM Sp. z o.o., Ul. Ryglówka 5, 30-363 Kraków

Zakład Górniczy Kopalnia Wapieni „Wierzbica”

Wierzbica 37, 28-305 Sobków

100,00

6

Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” Dawid Solarski

Szaniec 23, 28-100 Busko-Zdrój

76,07

7

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych

Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

90,49

8

Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A.

Ul. Chmielna 130/19, 00-805 Warszawa

65,22

 

Zadanie nr II/7/PN/2009 – Obwód Drogowy w Stopnicy

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

OMEGA Spółka Cywilna

Ul. Gen. J. Hallera 2, 41-943 Piekary Śląskie

64,00

2

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna

Ul. Ściegiennego 5, 25-033 Kielce

86,75

3

„KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Łukasz Siadaczka, Piotr Mężyk

Ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

89,81

4

Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa

Stanisław Pietrzak

Ul. Kolejowa 30A, 21-470 Krzywda

93,44

5

EGM Sp. z o.o., Ul. Ryglówka 5, 30-363 Kraków

Zakład Górniczy Kopalnia Wapieni „Wierzbica”

Wierzbica 37, 28-305 Sobków

100,00

6

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych

Czesław Sztuk

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

81,28

7

Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A.

Ul. Chmielna 130/19, 00-805 Warszawa

78,58

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„FARMER” Lesław Piotrowski

os. Sikorskiego 25/7,28-100 Busko-Zdrój

62,15

 

 

Dyrektor

mgr Krzysztof Tułak

…………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)

______________________________________________________________________________

 

 

Busko-Zdrój, dn. 2009-04-22

 

Formularz ZP403

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zamieszczenie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? – Tak

Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2009 Pozycja 71222

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? – nie

 

Sekcja I: Zamawiający

I.1) Nazwa i adres

Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Adres pocztowy: Wełecz 146

Miejscowość: Busko-Zdrój     Kod pocztowy: 28-100      Województwo: świętokrzyskie

Telefon: 041 370 16 46  Fax: 041 370 16 47

 

I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zakup materiałów kamiennych wraz z sukcesywnymi dostawami na drogi powiatowe powiatu buskiego w roku 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów kamiennych przeznaczonych do remontu dróg powiatowych wraz z sukcesywnymi dostawami na drogi powiatowe powiatu buskiego w roku 2009, z tego:

- mieszanka niesortowa 0-31,5 mm – 1 160 ton

- mieszanka niesortowa 0-63 mm – 450 ton

- mieszanka kruszywa do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm – 900 ton

- tłuczeń 31,5-63 mm – 350 ton

- rumosz skalny – 6 200 ton

W/w ilości są ilościami przewidywanymi. W przypadku zmniejszenia ilości robót Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1058).

 

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.12.21.30-9

 

 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 163 929,00 Waluta PLN

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

IV.2) Informacje administracyjne

Zamówienia dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nie

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część Nr (jeśli dotyczy): 1 Nazwa (jeśli dotyczy): Zadanie Nr I/7/PN/2009- Zakup materiałów kamiennych przeznaczonych do remontu dróg powiatowych wraz z sukcesywnymi dostawami na drogi powiatowe powiatu buskiego w roku 2009 na terenie Obwodu Drogowego w Busku-Zdroju (gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Wiślica), z tego:

- mieszanka niesortowa 0-31,5 mm – 600 ton

- mieszanka niesortowa 0-63 mm – 450 ton

- mieszanka kruszywa do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm – 500 ton

- tłuczeń 31,5-63 mm – 250 ton

- rumosz skalny – 5500 ton

 

V.1) Data udzielenia zamówienia: 20.04.2009 r.

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 8

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Zakład Górniczy Kopalnia Wapieni „Wierzbica”

Adres pocztowy: Wierzbica 37

Miejscowość:  Sobków   Kod pocztowy: 28-305

Kraj/województwo: świętokrzyskie

V.4) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofer




Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 930
Wprowadził do systemu: Joanna Tomusiak, data: 2009-03-20 12:46:29
Opublikował: Joanna Tomusiak, data publikacji: 2009-03-20 12:50:19
Ostatnia zmiana: Joanna Tomusiak, data: 2009-03-20 12:50:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu